Garantie

Valt de reparatie van mijn toestel binnen de garantie?

In de garantievoorwaarden van de fabrikant kunt u terugvinden wat wel of niet binnen de garantie valt. De garantievoorwaarden zijn te vinden op de website van de fabrikant.

De meest voorkomende zaken waardoor een toestel buiten garantie valt zijn: vocht-, val-, stoot- of drukschade. Of een toestel binnen of buiten de garantie valt kan pas vastgesteld worden op het moment dat deze door onze monteur onderzocht wordt. Bij het beoordelen van garantie volgen wij strikt de instructies en voorwaarden van de fabrikant. Indien uw toestel geopend wordt door een ander dan TommyTech vervalt per direct al uw rechten op garantie. Onze garantie verzekeraar Recur BV controleert uw toestel en de uitgevoerde werk aan de hand van de vaststelling krijgt u te weten of u recht heeft op garantie of niet.

Let op: Indien u geen recht heeft op garantie zullen onderzoek en administratie kosten aangerekend worden of u kunt afstand doen van uw toestel. 

Voorwaarden herstelling TommyTech

 

 1. De klant erkent dat hij afstand doet van de wettelijke garantie van het gehele toestel op het ogenblik dat de reparatie heeft plaatsgevonden.

 2. De klant heeft 3, 6 of 12 maanden garantie op het herstelde onderdeel, afhankelijk van het gekozen onderdeel dat wordt vervangen.

 3. Zichtbare fysieke schade valt niet onder de wettelijke garantie van het vervangen onderdeel.

 4. De klant is verantwoordelijk voor het nemen van een back-up van zijn of haar toestel tenzij anders afgesproken en genoteerd in dit document. Indien de klant dit wenst kan een backup gebeuren door een technieker. Hiervoor zal een extra kost van €20 worden aangerekend.

 5. TommyTech is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van data (foto’s, contacten, bestanden …) evenals de gebruiksmogelijkheden, noch voor alle directe of indirecte schade.

 6. TommyTech is niet verantwoordelijk voor onderliggende of onbekende problemen die tijdens de reparatie kunnen naar boven komen. Indien dit het geval is zal de klant op de hoogte gebracht worden tijdens of na de reparatie. Het toestel kan, indien mogelijk, opgestuurd worden met de 48 uur reparatie spoed dienst. Hier kunnen extra kosten aan te pas komen. De klant is verantwoordelijk voor deze kosten.

 7. Toestellen die aangemeld worden voor de reparatiedienst worden voor en na de reparatie getest. Hiervoor dient de klant zijn of haar ‘Find my iPhone’ en vergrendelingscode uit te zetten. Indien nodig kan de iCloud account en het paswoord van de klant gevraagd worden om het toestel uitgebreid te testen. Indien de klant dit weigert, kan TommyTech geen garantie geven op de werking van het toestel.

 8. Toestellen worden in volgorde van aankomst afgewerkt rekening houdende met de voorraad van de onderdelen. De klant erkent dat hij of zij zal gemaild worden wanneer zijn of haar toestel klaar is. De opgegeven reparatieduurtijd is louter indicatief.
  TommyTech geeft geen resultaatsverbintenis dat het toestel binnen een bepaalde termijn hersteld is en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. TommyTech behoudt het recht om het afgesproken tijdstip van reparatie te veranderen door onvoorziene omstandigheden. De klant heeft hierbij geen recht op een vergoeding.

 9. TommyTech behoudt het recht een toestel te weigeren voor of tijdens een reparatie.

 10. TommyTech behoudt zich het recht voor haar algemene herstellingsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 11. Door de afgifte van het toestel voor herstelling of de bevestiging van de herstelling gaat de klant akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de herstelling uit te voeren en om over te gaan tot de identificatie van de klant.
  Indien de klant de gevraagde gegevens niet geeft, kan de eventuele herstelling niet uitgevoerd worden. De schade jegens de klant in geval van diefstal of onvrijwillige doorgifte of vrijgave van de gegevens wanneer TommyTech hieraan geen fout treft is beperkt tot de actuele waarde van het toestel. De klant geeft hierbij toestemming om de gegevens door te geven aan onderaannemers / verwerkers naar keuze van TommyTech om de herstelling uit te voeren. De privacy policy van TommyTech maakt integraal deel uit van de herstellingsvoorwaarden. De klant beschikt over het kosteloze recht op – zonder enige motivering – inzage, wijziging, rechtzetting, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en verzet tegen het aanwenden van de persoonlijke gegevens via email aan privacy@tommytech.eu.